Cykly přednášek Ekologie I a II jsou úvodem do obecné ekologie jakožto vědy koumající vztahy mezi organismy a prostředím a mezi organismy navzájem. Cílem předmětu je tedy seznámit posluchače se základními ekologickými zákonitostmi v přírodě. Ekologie II vychází z poznatků Ekologie I a je věnována synekologii (tj. ekologii na úrovni společenstev a ekosystémů).

Obsah jednotlivývh přednášek:

1. Základní pojmy týkající se ekosystému a společenstev, kategorie a charakteristiky společenstev. Hranice mezi společenstvy, ekoton.
2. Struktura a stabilita společenstva, popis struktury společenstva, vliv kompetice, predace a disturbance na strukturu společenstva. Variabilita vs. stabilita společenstva. Rezistence, resilience a homeostáza.
3. Energie v ekosystémech a společenstvech. Biomasa, produktivita, produkce. Základní rysy primární produktivity. Faktory omezující primární produktivitu. Potravní řetězec a síť, potravní pyramida.
4. Ekologická sukcese, základní rysy a mechanismy sukcese, typy sukcese, evoluce systémů, klimax.
5. Druhová rozmanitost a biologická diverzita, typy diverzit podle měřítka, globální diverzita, míra jejího poznání a její ohrožení, hot spots biodiverzity. Základní principy ostrovní biogeografie.
6. Ekologie souše, historické faktory vývoje života na Zemi, pohyby kontinentů, změny klimatu, biomy, ekosystémy ČR a Evropy.
7. Základy ekologie vodního prostředí, typy vodních ekosystémů (oceány, lentické a lotické prostředí), abiotické faktory ve vodním prostředí, společenstva vodního prostředí.
8. Základy ekologie půdy, vznik a vývoj půdy, půdní horizont (humus), půdní organismy.
9. Parazitismus: organismus jako prostředí, parazit a hostitel, typy cizopasníků a jejich význam.
10. Aktuální celosvětové problémy vztahu lidstva a prostředí.
11. Metody studia ekosystémů a společenstev.
12. Opakování synekologických poznatků, zdůraznění souvislostí

Cykly přednášek Ekologie I a II jsou úvodem do obecné ekologie jakožto vědy koumající vztahy mezi organismy a prostředím a mezi organismy navzájem. Cílem předmětu je tedy seznámit posluchače se základními ekologickými zákonitostmi v přírodě. Ekologie I je věnována autekologii a demekologii (tj. ekologii na úrovni jedinců a populací).

Obsah jednotlivývh přednášek:

1. Ekologie, její vztah k jiným vědám, význam ekologie, obory ekologie, základní principy ekologie.
2. Základy evoluční biologie, speciace, extinkce, konvergence, divergence, koncepce biologického druhu, adaptace, přírodní výběr.
3. Ekologické faktory prostředí, interakce mezi organismem a abiotickými složkami vnějšího prostředí. Liebigův zákon minima. Shelfordův zákon tolerance. Ekologická valence a mezní činitel. Koncept ekologické niky.
4. Abiotické faktory a jejich působení na organismy.
5. Toky energie a látek v přírodě. Biogeochemické cykly, hydrologický cyklus.
6. Biotické faktory prostředí - vztahy mezi organismy, komensalismus, amensalismus, neutralismus, mutualismus.
7. Základy populační ekologie, populace a populační charakteristiky, základní parametry populace. Stabilita populace. Migrace, invaze, disperze. Distribuce jedinců v populaci.
8. Populační dynamika a populační cykly, růstové modely populací. Life histrories, r a K životní strategie. Metapopulace, problémy malých populací, aplikace v ochranářské biologii.
9. Vnitrodruhová kompetice, exploatace, interference, teritorialita, logistická rovnice vnitrodruhové kompetice.
10. Mezidruhová kompetice, logistický model vnitrodruhové kompetice, princip konkurenčního vyloučení, Tilmanův model diferenciace nik.
11. Predace, funkční klasifikace predace, vliv predace na populaci kořisti, chování predátora, behaviorální ekologie, základní způsoby výživy, populační dynamika predace - model Lotky a Volterra.
12. Opakování poznatků autekologie a demekologie, zdůraznění souvislostí.